Informace o ochraně oznamovatelů

Naše organizace ENGESER s.r.o. se sídlem na adrese Okružní 3834, Havlíčkův Brod má zavedený vnitřní oznamovací systém podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Prostřednictvím oznamovacího systému přijímáme oznámení obsahující informace o možném protiprávním jednání, k němuž u naší společnosti došlo nebo má dojít a které:

  1. a) má znaky trestného činu,
  2. b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč,
  3. c) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo
  4. d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vyjmenovaných v zákoně o ochraně oznamovatelů.

Prostřednictvím oznamovacího systému přijímáme shora uvedená oznámení od osob, které pro naši společnost, byť zprostředkovaně, vykonávají nebo vykonávaly práci nebo jinou obdobnou činnost nebo od osoby, které s námi jsou v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

K přijetí oznámení a k plnění dalších povinností dle zákona o ochraně oznamovatelů je u nás příslušný pan Martin Jirák, č. tel. 569 430 917, e-mail martin.jirak@engeser.cz. Oznámení je možné i zaslat písemně na adresu ENGESER s.r.o., k rukám Martina Jiráka, Okružní 3834, 580 01 Havlíčkův Brod. Obálku doporučujeme viditelně označit slovy DŮVĚRNÉ – NEOTEVÍRAT.

Oznámení lze učinit e-mailem nebo telefonicky na shora uvedeném telefonním čísle a e-mailu. Tímto způsobem si lze domluvit i termín pro možnost osobního podání oznámení.

Oznámení lze podat i u Ministerstva spravedlnosti ČR. Bližší informace jsou dostupné na webové stránce oznamovatel.justice.cz

Bližší informace o právech a povinnostech spojených s podáváním oznámení jsou upraveny v zákoně o ochraně oznamovatelů. Pokud někdo má zájem učinit oznámení, obdrží od nás písemné poučení o základních právech a povinnostech.

Podání vědomě nepravdivého oznámení právní předpisy zakazují a může být podle zákona postihováno.